Oqà wa kà...!

NvmlvtTiqtaq Mvn gvray kaq Oqà..!Vní taq Ngàègvl dèkum dèteng we vPè vMè Kaq Oqà. VsømTaq Yazvng nàce daq ìwe Vnvm Rvwangcè svng WelCome

Thursday, 20 October 2011

Flash Songs

Nvmlvt Taq Nàce ráì rvt Pàmvrà wang vtonge..!
yayvng ta shilam rvt nø AUTO jøngwe shaq svng nvllam nø Rigthclick
wàdvng í Play chvngce click vl dvng wa ie .. wekvt nø dvgávdè ta shì meyøsongs ceri ta shìlun shì a:mì..;)

yazvng taq ø mvkun ce walam dvre ce ri ie


Na Ling A:mi                    အေဖသာစာနာရင္                 Kangpasvng shongshxnge
gvray jeju svguni               ေရေပၚကအရိပ့္                      Gvray Jeju ShvGun I
DEPVNKARU                 DeeDang Song                       ကာရာနီလမ္း ၂
ေစာ၀င္းလြင္ အသက္စမ္း    အစဥ္ကိုးစား                      DøngJa       RvZiMongce                                              I think I love you                 Vdèòwángzàzvmì                  RvwangDudecouple          
 အားလံုးအတူပ                   SanPi Priasesong                 Nàmongsvng        
  ေမေမခ်စ္တဲ့သားၾကီး        Nønt Dong NvrømKà          LSaiZi Rvwang        
 Vnvpmece                         Marang Sengnaw Good Bye      Unknown                    
  ရတနာဦး x'mass             DS Ngang Song                     Mènànáni      
ရတနာဦး x'mass song        စံပီး X'mass                            VNgá Song           
 Tsawmyitsakse                  DSNgáng                         Nanghpe ntsun sai                       Sumla              
  Nanghpetsawraai             Nor Ni Song                    NàSvngwa              
  Myit daik na                     ChanYin                          manang zawn                          
 VNgang song                  DS NGANG                  LsaiZi RWsong                 
  X'mass Song

Blogroll